baner

Znalecké posudky a oceňovanie stavebnej produkcie

Ponuka:

1. Znalecké posudky a iné znalecké úkony

Znalecký odbor: 370000 – Stavebníctvo

Odvetvie: 370901 – Odhad hodnoty nehnuteľností, 371002 – Odhad hodnoty stavebných prác

2. Oceňovanie stavebnej produkcie

3. Prednášková činnosť

4. Konzultačná a poradenská činnosť

Postup:

• Zadávateľ znaleckého alebo iného úkonu telefonicky alebo e-mailom špecifikuje nehnuteľnosť a účel ohodnotenia, vystaví sa písomná objednávka.
• Oboznámenie zadávateľa znalcom s podkladmi, ktoré sú k úkonu potrebné, dohodnutie počtu vyhotovení znaleckého úkonu (štandardne tri vyhotovenia) a predpokladaná cena za požadovaný úkon.
• Dohodnutie termínu obhliadky.
• Pri obhliadke sa nehnuteľnosť zameria, vypracuje sa fotodokumentácia aktuálneho stavu a preberú sa podklady potrebné k ohodnoteniu, spresní sa cena za znalecký úkon, podpíše objednávka.
• Odovzdanie znaleckého posudku (alebo iného úkonu) v dohodnutom termíne a počte vyhotovení podľa požiadaviek zadávateľa.

1. Znalecké posudky a iné znalecké úkony

Odvetvie: 37 09 01 – Odhad hodnoty nehnuteľností

Odvetvie je zamerané na stanovenie východiskovej, technickej a všeobecnej hodnoty nehnuteľností, stanovenie všeobecnej hodnoty práv a záväzkov viaznucich na nehnuteľnostiach, stanovenie všeobecnej hodnoty nájomného, stanovenie výšky škody. (Inštrukcia 7/2009 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti).

Znalecké posudky:

• byty
• rodinné domy, rozostavané rodinné domy
• pozemky
• chaty
• záhrady
• garáže
• administratívne budovy
• výrobné a skladové budovy a haly
• priemyselné a poľnohospodárske areály
• iné stavby.

Účel znaleckých posudkov:

• Kúpa/Predaj nehnuteľnosti
• Dedičské konanie,
• Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM),
• Zrušenie podielového vlastníctva, výpočet spoluvlastníckych podielov,
• Nepeňažné majetkové vklady,
• Zápis rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností,
• Iné.

Iné znalecké úkony (podľa zákona 382/2004 Z. z. §16, ods. 1) v platnom znení:

• doplnok k znaleckému posudku
• odborné stanovisko
• odborné potvrdenie
• odborné vyjadrenie
• odborné vysvetlenie.

Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností:

Byty:

1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace môže byť vytvorený aj cez www.katasterportal.sk
2. kópia z katastrálnej mapy (www.katasterportal.sk)
3. doklad o nadobudnutí bytu (kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
4. doklad o veku domu (potvrdenie od správcu domu alebo bytového družstva)
5. pôdorys bytu a príslušenstva (pivnica, komora...).

Pozemky:

1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
2. kópia z katastrálnej mapy
3. územnoplánovacia informácia o funkčnom využití pozemku (podľa územného plánu obce, vydáva stavebný úrad).

Rodinné domy, chaty:

1. list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
2. kópia z katastrálnej mapy
3. geometrický plán ( pri rozostavaných stavbách )
4. doklad o veku ( stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie... )
5. projektová dokumentácia , technická správa.
6. Iné doklady - rozhodnutia stavebného úradu k prístavbe, nadstavbe, prestavbe alebo rekonštrukcii s príslušnou projektovou dokumentáciou.

Iné nehnuteľnosti:

• podľa individuálneho dohovoru so znalcom

Ak prináša nehnuteľnosť výnos, ukladá platná legislatíva znalcovi vypočítať výnosovú hodnotu, pre ktorú sú potrebné podklady:

• Existujúce nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností,
• Existujúce zmluvy o zriadení vecných bremien na nehnuteľnosti,
• Iné zmluvy obmedzujúce užívanie nehnuteľností, resp. zmluvy spojené s užívaním nehnuteľnosti,
• Ročný daňový výmer na daň z nehnuteľností,
• Ročné poistenie nehnuteľností,
• Ročné náklady na prevádzku stavieb (nehnuteľností) - vodné a stočné, elektrická energia, plyn, dodávka tepla a TÚV, poplatky za likvidáciu odpadu ...

Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 01 Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 02 Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 03 Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 04

Odhad hodnoty stavebných prác

Odvetvie je zamerané na stanovenie všeobecnej hodnoty stavebných prác a materiálov v súvislosti s posúdením výšky dohodnutej, prípadne účtovanej ceny (Inštrukcia 7/2009 o organizácii a riadení znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti).

Účel znaleckých posudkov:

• Posúdenie súladu rozpočtu k ZoD s projektovou dokumentáciou.
• Posúdenie rozsahu vykonaných prác a fakturovanej ceny.
• Určenie hodnoty vykonaných stavebných prác.
• Určenie hodnoty vykonaných stavebných naviac prác.

Podklady k vypracovaniu znaleckého posudku v odvetví Odhad hodnoty stavebných prác:

1. Overené projektová dokumentácia v stavebnom konaní (výkresy, technická a sprievodná správa),
2. Výkaz výmer vo fyzických jednotkách (m3, m2, kusy...),
3. Stavebný denník,
4. Sporné faktúry
5. ... a iné podľa účelu posúdenia.

2. Oceňovanie stavebnej produkcie

• Aproximatívne prepočty s použitím cenových ukazovateľov,
• Výpočet rozsahu oceňovaných stavebných objektov (obstavaný priestor, plochy...),
• Kontrolné rozpočty stavebných objektov podľa smerných orientačných cien (program CENKROS plus),
• Individuálne kalkulácie jednotkových cien stavebných prác,
• Odborné posudky.

Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 01 Oceňovanie stavebnej produkcie - foto 02

3. Prednášková činnosť

• Pre stavebnú prax.

Referencie k prednáškovej činnosti:

• CENEKON: prednášková činnosť pre prax
• SKSI (výkon činnosti stavbyvedúci a stavebný dozor, autorizácia):
prednášková činnosť.

4. Konzultačná a poradenská činnosť

• Znalecká a poradenská činnosť v oblasti nehnuteľností
• Vypracovanie cenových expertíz
• Odborné poradenstvo v oceňovaní stavebnej produkcie, konzultácie.

Ceny

Cena za úkony podľa Vyhlášky 491/2004 Z. z. o odmenách znalcov a tlmočníkov v platnom znení a dohodou.

Kontakt

ELLINGEROVÁ Helena, doc., Ing., PhD., (znalec v odbore stavebníctvo).
Zapísaná v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod ev. číslom 914 916.

Odvetvie:

• Odhad hodnoty nehnuteľností
• Odhad hodnoty stavebných prác

Adresa: Wolkrova 41, 851 01 Bratislava
Mobil: 0904 308 099
E-mail: helena.ellingerova@gmail.com, helena.ellingerova@stuba.sk

O mne

O mne

Vzdelanie:

• „Ing.“ v odbore Ekonomika a riadenie stavebníctva, Stavebná fakulta, SVŠT Bratislava,
• „PhD.“ v odbore Riadenie a ekonomika podnikov, fakulta Podnikového manažmentu EÚ Bratislava,
• „Doc.“ v odbore 5.2.8 Stavebníctvo, Stavebná fakulta STU Bratislava.

Ďalšie vzdelávanie:

• Ústav vzdelávania v stavebníctve – Atestácia výskumného pracovníka I. stupňa,
• SOPK Bratislava – Certificate – osvedčenie z odborného seminára Tendre v stavebnej činnosti – Zmluvné podmienky FIDIC a predvstupový program ISPA,
• Ústav stavebnej ekonómie – Osvedčenie o získanom akreditovanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou pre stavebných cenárov, rozpočtárov a kalkulantov,
• CENEKON – Osvedčenie o úspešnom absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania s celoštátnou platnosťou Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác, ev. č. A-143,
• STU SVF - Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore stavebníctvo.